Právna informácia

Prevádzkovateľom webových stránok http://www.verko.sk
je obchodná spoločnosť, VERKO, s.r.o. so sídlom :

Štefánikova 15
949 01 Nitra

IČO: 36 555 151
DIČ: 2020150099
IČ DPH: SK2020150099

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre , oddiel Sro , vložka číslo 14194/N

Obsah webových stránok obchodnej spoločnosti VERKO, s.r.o. podlieha ochrane autorských práv. Kopírovanie informácií či dát, najmä použitie textov, častí textov alebo grafických materiálov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu obchodnej spoločnosti VERKO, s.r.o. .

Obchodná spoločnosť VERKO, s.r.o. vynaloží všetko primerané úsilie k tomu, aby na vyššie uvedených webových stránkach uvádzala iba správne a úplne informácie a dáta. Obchodná spoločnosť VERKO, s.r.o. však neprijíma žiadnu zodpovednosť ani nezaručuje, že informácie poskytnuté na týchto webových stránkach sú aktuálne, presné alebo úplné. To isté platí aj pre všetky odkazy na ďalších webových stránkach, na ktoré tieto stránky užívateľa odkazujú.
Obchodná spoločnosť VERKO, s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré sa používateľ môže dostať prostredníctvom externých odkazov umiestnených na vyššie uvedených webových stránkach. Obchodná spoločnosť VERKO, s.r.o. si vyhradzuje právo upravovať a doplňovať poskytované informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Obchodná spoločnosť VERKO, s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania vyššie uvedenej webovej stránky. Návštevník webových stránok obchodnej spoločnosti VERKO, s.r.o. potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ich použitia, porozumel im a súhlasí s nimi, vrátane všetkých platných a účinných právnych noriem, ktoré sa môžu vzťahovať na tieto vyššie uvedené webové stránky.