Výskum nových zmesí polymerbetónu a spôsobov ich využitia v stavebníctve VERKO, s.r.o. – PROJEKT:

1. miesto realizácie projektu : Okres Nitra, Štefánikova trieda 15, 949 01 Nitra

 

2. názov a stručný opis projektu : Výskum nových zmesí polymerbetónu a spôsobov ich využitia v stavebníctve VERKO, s.r.o.

 

3. Primárnym cieľom projektu s názvom „Výskum nových zmesí polymerbetónu a spôsobov ich využitia v stavebníctve VERKO, s.r.o“ je zvýšenie konkurencieschopnosti a upevnenie postavenia podniku v oblasti stavebníctva skúmaním nových zmesí polymerbetónu a spôsobov ich využitia v stavebníctve. Stanovené ciele budú dosiahnuté prostredníctvom priemyselného výskumu receptúry nových zmesí polymerbetónu a skúmaním ďalších možností využitia modifikácií polymerbetónu v stavebníctve.

Výsledkom výskumu bude jedinečná receptúra na nové zmesi polymerbetónu, ktoré budú disponovať lepšími špecifickými vlastnosťami, a to:

- nižšia energetická náročnosť pri odlievaní

- vysoká životnosť polymerbetónových výrobkov

- zníženie záťaže na životné prostredie (ekologická výroba z recyklovaných plastov, ekologická likvidácia, zníženie stavebných odpadov)

 

4. Operačný program - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný z ERDF, Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os - Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie - 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“

 

5. názov a sídlo prijímateľa : VERKO, s.r.o., Štefánikova trieda 15, 949 01 Nitra

 

6. informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu :

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)    

Aktivita 1 Výskum nových zmesí

polymerbetónu a spôsobov ich využitia

v stavebníctve VERKO, s.r.o

12/2012 11/2014
Podporné aktivity    
Riadenie projektu 12/2012 11/2014
Publicita a informovanosť 12/2012 11/2014

 

7. logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu :

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

8. odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,

http://www.hospodarstvo.gov.sk/ , http://www.opkahr.sk

výška poskytnutého príspevku: 260 400,- EUR

 

9. Fotodokumentácia, vizualizácia realizácie aktivít a výsledkov projektu :